Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Çiçek
çiçek sapı: Herbir çiçeğin sapı; çiçek tabanı ile bitki gövdesini bağlayan genellikle ince silindirik yapı; çiçekdurumu sapı ile kıyaslayınız
eşanlamlısı - pedisel
latince - pedicellus
ingilizce - pedicel
bırakte: Çiçek sapının dip kısmında, sapın gövdeye bağlandığı yerde bulunan genellikle yaprağa benzer yapı
latince - bractea
ingilizce - bract
bıraktesiz: Bıraktesi olmayan, bırakte olmama durumu
latince - ebracteatus
ingilizce - ebracteate
bırakteli: Bıraktesi olan, bırakte olma durumu
latince - bracteatus
ingilizce - bracteate
sıpata: Tüm çiçekdurumunu örtecek kadar büyük ve bazan etli bırakte
latince - spatha
ingilizce - spathe
çiçek: Tohumlu bitkilerin üreme organı; erselik, bir eşeyli ya da kısır olabilir
latince - flos
ingilizce - flower
çiçek örtüsü: Taç ve çanak yaprak toplulukları
eşanlamlısı - periyant
latince - perianthium
ingilizce - perianth
çiçekörtüsüz: Taç ve çanakyaprakları bulunmayan
latince - achlamydeus
ingilizce - without perianth
perigon: Eğer çanak ve taç birbirine benzer yapıda ise periyanta perigon denir
latince - perigonium
ingilizce - perigon
tepal: Çanak ve taç yapraklar birbirine benzer olduğunda örtü yapraklarının her biri, perigonun bölümleri
latince - tepalum
ingilizce - tepal
dış tepal: Çoğu gösterişli birçeneklide, çiçek dış halkasını oluşturan tepaller
ingilizce - outer tepall, fall
dışkavuz: Buğdaygillerde (Poaceae) çiçekdurumunun dip kısmında, çiçeği destekleyen genellikle biri altta biri üstte iki tane olan özelleşmiş bırakte
eşanlamlısı - guluma
latince - gluma
ingilizce - glume
içkavuz: Buğdaygillerde (Poaceae) başakçıklarda çiçeği dıştan saran yapı
eşanlamlısı - lemma
latince - lemma
ingilizce - lemma
kapçık: Buğdaygillerde (Poaceae) başakçıklarda çiçeği içten örten genellikle zarsı yapı
eşanlamlısı - paleya
latince - palea
ingilizce - palea
bırakteol: Çiçek sapının üzerinde (tabanda değil) bulunan, genellikle yaprağa benzer yapı
eşanlamlısı - ikincil bırakte
latince - bracteola
ingilizce - bracteole
involukrum: Bıraktelerin bir araya gelerek, çiçekdurum etrafında oluşturduğu yapı
latince - involucrum
ingilizce - involucre
involusel: Küçük bırakte topluluğu
latince - involucellum
ingilizce - involucel
filari: Papatyagillerde çiçekdurumunu saran bıraktelerin oluşturduğu yapıdaki herbir bırakte
latince - phyllarium
ingilizce - phyllary
küçük çanak: Bazı Papatyagillerde (Asteraceae) kapitulumlarda involukrum tabanında kısa birkaç bırakteciğin oluşturduğu küçük halka
eşanlamlısı - kalikulus
latince - calyculus
ingilizce - calyculus
çiçek tablası: Çiçek parçalarını üzerinde taşıyan yapı; ayrıca Papatyagillerde çiçekdurumunu oluşturan çiçekleri taşıyan tabla
eşanlamlısı - resaptakulum, torum
latince - recaptaculum
ingilizce - receptacle, torus
tabla: Çiçeklerin bağlı olduğu alan
eşanlamlısı - torus, disk
latince - discus
ingilizce - disc
pulcuk: Buğdaygillerde (Poaceae) çiçeklerde körelmiş çiçek örtüsünün yerini tutan 2 ya da 3 yapıdan herbiri
eşanlamlısı - lodikula
latince - lodicula
ingilizce - lodicle
çiçekçik: Genellikle şemsiye veya bileşik (papatyamsı) çiçekdurumlarındaki herbir çiçek
latince - flosculus
ingilizce - floret
çanak yaprak: Çiçekte çanağı oluşturan her bir bağımsız parça
eşanlamlısı - sepal
latince - sepalum
ingilizce - sepal
çanakyapraksı: Genellikle taçyaprakların gösterişsiz ve çanakyaprak gibi yeşil renkli olması
eşanlamlısı - sepaloyit
latince - sepaloideus
ingilizce - sepal-like
çanakyapraksız: Çiçek örtüsünde çanakyaprakların olmaması
eşanlamlısı - sepalsiz
latince - asepalus
ingilizce - asepalous
çanak: Çiçekte genellikle yeşil renkli olan en dış örtü
eşanlamlısı - kaliks
latince - calyx
ingilizce - calyx
çanakdişi: Birleşik çanak yaprakların diş şeklinde olan serbest uç kısımları
ingilizce - calyx teeth
çanak tüpü: Birleşik çanak yaprakların altta tüp oluşturan kısmı
ingilizce - calyx tube
çanak yapraklar birleşik: Çanakyaprakların alttan itibaren az veya çok kaynaşması, birleşmesi
eşanlamlısı - sinsepal
latince - synsepalus, gamosepalus
ingilizce - synsepalous, gamosepalous
çanak yapraklar serbest: Bütün çanakyaprakların birbirinden tamamen ayrık ve serbest olması
eşanlamlısı - aposepal, polisepal, korisepal
latince - aposepalus, polysepalus
ingilizce - aposepalous, sepals-free, polysepalous
ekçanak: Çanağın genelikle üstünde olan küçük çıkıntı benzeri sekonder bırakteler
eşanlamlısı - epikaliks
latince - epicalyx
ingilizce - apicalyx
sorguç: Papatyagiller (Asteraceae) ailesinde kapçık meyvanın tepesindeki, tüy demeti biçiminde körelmiş sepaller
eşanlamlısı - körçanak
latince - pappus
ingilizce - pappus
taç yaprak: Çiçek örtüsünde tacı oluşturan her bir yaprak
eşanlamlısı - petal
latince - petalum
ingilizce - patal
taç: Çiçek örtüsünde ikinci halkayı oluşturan, çanağın içinde yer alan genellikle renkli örtü
eşanlamlısı - korolla
latince - corolla
ingilizce - corolla
taççık: Tacın iç tarafında bulunan renkli bir taca benzeyen ikincil yapı
eşanlamlısı - korona
latince - corona
ingilizce - corona
taçyapraklar birleşik: Taç yaprakların alttan itibaren az veya çok kaynaşması, birleşmesi
eşanlamlısı - simpetal, gamopetal
latince - sympetalus, gamopetalus
ingilizce - gamopetalous, sympetalous
taçyapraklar serbest: Bütün taç yaprakların birbirinden tamamen ayrık ve serbest olması
eşanlamlısı - apopetal, polipetal, koripetal
latince - apopetalus, polypetalus
ingilizce - apopetalous, choripetalous, dialypetalous, polypetalous, petals-free
taçyapraksı: Çiçekte, taçyaprak dışındaki bir organın (genellikle çanak yapraklar veya erkek organlar) genişleyip renklenerek taçyaprak gibi görünmesi
eşanlamlısı - petaloyit
latince - petaloideus
ingilizce - petaloid
taçyapraksız: Çiçek örtüsünde taçyaprağı olmayan
eşanlamlısı - petalsiz
latince - apetalus
ingilizce - apetalous
taç lopu: Birleşik taç yapraklarda serbest kalan uçdaki loplar
ingilizce - corolla lobe
taç tüpü: Birleşik taç yapraklarda, taçyaprakların altta birleşerek oluşturduğu tüp şeklinde yapı
ingilizce - corolla tube
katmerli: Çiçek örtüsünün, genellikle taçyaprakların, alışılmışın dışında fazla sayıda olması
latince - duplicatus
ingilizce - doubled
bayrakçık: Baklagil (Fabaceae) çiçeklerinde üstte tek ve büyük olan taç yaprak
latince - vexillum
ingilizce - standart, vexillum
kanatçık: Baklagil çiçeğinde karşılıklı iki taç yaprak
latince - ala
ingilizce - wing
kayıkçık: Baklagil çiçeğinde alt iki taç yaprağın birleşmesi ile oluşan kayık şeklindeki taçyaprak
latince - carina
ingilizce - keel
kelebeksi: Baklagil çiçeği / kelebeğe benzeyen şekilde, bir bayrakçık, iki kanatçık ve bir kayıkçıktan oluşan taç
latince - papilionaceus
ingilizce - papilionaceous
dilsi çiçek: Papatyagillerde (Asteraceae) bütün taçyapraklarının birleşerek küçük bir dil şeklini aldığı çiçek
eşanlamlısı - ligulat çiçek
latince - flos ligulatus
ingilizce - ligulate flower
dudak: Bazı çiçeklerde taç loplarının birleşmesiyle oluşturduğu dudak biçimli yapılar
eşanlamlısı - labellum
latince - labellum
ingilizce - labellum, lip
dudaklı: Çiçek örtüsünün dudak şeklinde kısımları olması
latince - labiatus
ingilizce - labiate, lipped
boğaz: Birleşik çanak ya da taç yaprakların dip kısımlarında oluşturdukları tüp şeklindeki yapı
latince - faux
ingilizce - throat
epipetal: Taç yaprak üzerine bağlı olma (genellikle erkek organlar için kullanılır)
latince - epipetalus
ingilizce - epipetalous
erkek organ: Çiçeklerde, çiçektozu üreten erkek üreme organı
eşanlamlısı - sitamen, ercik, etamin
latince - stamen
ingilizce - stamen
başçık: Erkek organda çiçek tozu keselerini taşıyan uçtaki genellikle şişkin kısım
eşanlamlısı - anter
latince - anthera
ingilizce - anther
teka: Başçıktaki çiçektozu keseleri
latince - theca
ingilizce - theca
konektif: Başçıkta bulunan iki çiçektozu kesesini birbirine bağlayan kısır kısım
latince - conectivum
ingilizce - connective
iplikçik: Çiçekte erkek organdaki anteri taşıyan iplik benzeri sap
eşanlamlısı - filament
latince - filum, filamentum
ingilizce - filament
androfor: Erkek organ kümesinin sapı; Karanfilgiller?de (Caryophyllaceae) olduğu gibi
latince - androphorum
ingilizce - androphore
androkeum: Çiçekte erkek organlar kümesi, çiçek tozu (polen) üreten sitamenler topluluğu
latince - androecium
ingilizce - androecium
androginofor: Hem erkek hem de dişi organları birlikte taşıyan sap şeklindeki uzamış eksen; Çarkıfelek (Passiflora) cinsinde olduğu gibi
latince - androgynophorum
ingilizce - androgynophore
diyadelfus: Erkek organların iki küme halinde bulunması ya da bir tanesi serbest diğerlerinin bitişik olması; Baklagiller (Fabaceae) ailesinde görülür
latince - diadelphus
ingilizce - diadelphous
monodelfus: İplikçiklerin bir demet halinde birleşik, ama başçıkların serbest olması; Baklagiller (Fabaceae) ailesinde görülür
latince - monodelphus
ingilizce - monodelphous
sitaminot: Körelmiş, kısır veya verimsiz erkek organ
latince - stamenodium
ingilizce - staminode
didinam: Çiçeğin ikisi uzun ikisi kısa dört erkek organının bulunması
latince - didynamus
ingilizce - didynamous
tetradinam: Turpgiller (Brassicaceae) ailesinde dört uzun ve iki kısa erkek organın bulunması
latince - tetradynamus
ingilizce - tetradynamous
içkin: Erkek organların taç boğazının, korollanın içinde kalması, dışarıya çıkmaması ve dışardan gözükmemesi
latince - stamina inclusa
ingilizce - stamens included
taşkın: Erkek organların taç boğazından, korolladan dışarıya çıkması
eşanlamlısı - fırlak
latince - stamina exclusa
ingilizce - stamens excluded
dişi organ: İçinde tohum taslaklarının geliştiği üreme organı
eşanlamlısı - pistil
latince - pistillum
ingilizce - pistil
ginokeum: Çiçekte dişi organlar kümesi
latince - gynoecium
ingilizce - gynoecium
pistilot: Körelmiş, kısır veya verimsiz dişi organ
latince - pistillodium
ingilizce - pistillode
sitilus: Dişi organda sitigma ile yumurtalığı bağlayan kısa veya uzun yapı
eşanlamlısı - boyuncuk
latince - stylus
ingilizce - style
sitilopodyum: Maydanozgil (Apiaceae) çiçeklerinde sitilusun tabanındaki şişkin kısım
latince - stylopodium
ingilizce - stylopod
ginobazik sitilus: Sitilusun yumurtalığın tabanından çıkması, Hodangiller (Boraginaceae) ve Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailelerinde olduğu gibi
latince - stylus gynobasicus
ingilizce - gynobasic style
heterositil: Sitilusların farklı biçim ve boyda olması
latince - heterostylus
ingilizce - heterostylous
sitigma: Dişi organın çiçek tozlarının konduğu tepe kısmı
eşanlamlısı - tepecik
latince - stigma
ingilizce - stigma
yumurtalık: Geliştiğinde meyvaya dönüşen dişi organın tohum taslaklarını taşıyan kısmı
eşanlamlısı - ovaryum
latince - ovarium
ingilizce - ovary
altdurumlu yumurtalık: Diğer çiçek örtüsü parçaları yumurtalığın üzerinden çıkar
eşanlamlısı - epigin
latince - epigynus
ingilizce - epigynous, ovary inferior
ortadurumlu yumurtalık: Çiçek tablası çukurdur, yumurtalık bu çukurun içindedir, diğer çiçek örtüsü parçaları çiçek tablasının kenarına bağlıdır
eşanlamlısı - perigin
latince - perigynus
ingilizce - perigynous, ovary half-inferior
üstdurumlu yumurtalık: Çiçek örtüsü yaprakları dişi organın altından çıkar, dişi organ diğer çiçek kısımlarının en üstünde yer alır
eşanlamlısı - hipogin
latince - hipogynus
ingilizce - hypogynous, ovary-superior
basit yumurtalık: Tek bir karpelden ibaret yumurtalık
latince - ovarium sipmlex
ingilizce - simple ovary
bileşik yumurtalık: İki ya da daha fazla karpelden meydana gelen yumurtalık
latince - ovarium compositum
ingilizce - compound ovary
karpel: Dişi organın içinde tohum taslaklarını taşıyan bölümlerden her biri; bir karpelli dişi organda karpel dişi organın kendisidir
latince - carpellum
ingilizce - carpel
tekkarpelli: Tek bir karpeli olan çiçek
latince - monogynus
ingilizce - monogynous
ayrık karpelli: Yumurtalıkta karpellerin birbirinden serbest olması
eşanlamlısı - apokarp
latince - apocarpus
ingilizce - apocarpous
birleşik karpelli: Yumurtalıkta karpellerin birleşik olması
eşanlamlısı - sinkarp
latince - syncarpus
ingilizce - syncarpous
pilasenta: Tohum taslaklarının yumurtalık içinde bağlı olduğu doku
latince - placenta
ingilizce - placenta
çevresel pilasentalanma: Tohum taslaklarının yumurtalık duvarına bağlı olması
latince - placentatione parietali
ingilizce - parietal placentation
eksenden pilasentalanma: Tohum taslaklarının yumurtalık orta ekseni üzerine bağlı olması
latince - placentatione axiali
ingilizce - axile placentation
kenardan pilasentalanma: Tohum taslaklarının karpellerin kenarlarına bağlı olması
latince - placentatione marginali
ingilizce - marginal placentation
serbest eksenli pilasentalanma: Tohum taslaklarının tek gözlü yumurtalıkta tabandan çıkan serbest bir eksen üzerine bağlanması
latince - placentatione centrali libera
ingilizce - free-central placentation
tabandan pilasentalanma: Tohum taslaklarının yumurtalığın tabanına bağlı olması
latince - placentatione basilari
ingilizce - basal placentation
tohumgöbeği: Yumurtalık duvarı, genellikle iki tabakalıdır
eşanlamlısı - tohum göbeği
latince - integumentum
ingilizce - integument
mikropil: Tohum taslağının ağzı, çiçek tozu tüpünün tohum taslağına girdiği küçük açıklık
latince - micropyle
ingilizce - micropyle
tohumtaslağı sapı: Tohum taslağını pilasentaya bağlayan sap
eşanlamlısı - fünikül
latince - funiculus
ingilizce - funicle
tohumtaslağı: Döllendikten sonra gelişip tohum haline geçen yapı
eşanlamlısı - ovül
latince - ovulum
ingilizce - ovule
atrop tohumtaslağı: Tohum taslağının düz ve dik olması, sapı ve mikropili aynı eksen üzerindedir
eşanlamlısı - dik tohumtaslağı
latince - atropus, orthotropus
ingilizce - atropous ovule, orthotropous ovule
anatrop tohumtaslağı: Tohum taslağının sapına göre 180° dönmüş olması, tohum taslağı başaşağı dönük
eşanlamlısı - devrik tohumtaslağı
latince - anatropus
ingilizce - anatropous ovule
amfitrop tohumtaslağı: Tohum taslağının sapına göre 90 derece dönerek yandan bitişik gibi görünmesi, tohum taslağı pilasentaya yandan bağlı
eşanlamlısı - azkıvrık tohumtaslağı
latince - amphithropus
ingilizce - amphitropous ovule
hemitrop tohumtaslağı: Tohum taslağının yatık gözükmesi, sap mikropil açıklığına dik açı ile taslağın ortasına yakın bir yerden bağlanmıştır
eşanlamlısı - yatık tohumtaslağı
latince - hemitropus
ingilizce - hemitropous ovule
kampilotrop tohumtaslağı: Tohum taslağının eksenine göre 90° dönmüş olması
eşanlamlısı - kıvrık tohumtaslağı
latince - campylotropus
ingilizce - campylotropous ovule
bölüm: Yumurtalığın tohum taslağını, meyvanın tohumu taşıyan kısmı
eşanlamlısı - göz
latince - loculus
ingilizce - locule, loculus
embiryo kesesi: Döllenmemiş tohum taslağının içindeki yumurta hücresinin bulunduğu yapı
ingilizce - embryo sac
dişi çiçek: Sadece dişi organı verimli olan çiçek, erkek çiçekle kıyasla
eşanlamlısı - pistilat çiçek
latince - femineus
ingilizce - female flower, pistillate flower
erkek çiçek: Sadece erkek organı verimli olan çiçek, dişi çiçekle kıyasla
eşanlamlısı - sitaminat çiçek
latince - mascula, masculus
ingilizce - male flower, staminate flower
iki evcikli: Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı ayrı bireyler üzerinde bulunması, bitki erkek veya dişidir
eşanlamlısı - diyoyik
latince - dioecius, dioicius
ingilizce - dioecious, dioicous
birevcikli: Erkek ve dişi çiçeklerin aynı bireyde bulunması durumu, çiçekler erselik veya tek eşeyli olabilir
latince - monoecius, monoicus
ingilizce - manoecious
tek eşeyli: Çiçeklerin ya erkek ya da dişi olması
ingilizce - unisexual
erselik: Aynı çiçeğin verimli (doğurgan) hem erkek hem de dişi organı olması
eşanlamlısı - erdişi, hermafrodit, monoklin
latince - hermaphroditus
ingilizce - hermaphrodite, bisexual, hermaphroditic
androdioyik: Bir türdeki bazı bireylerin sadece erkek çiçeğinin olması, buna karşılık diğer bireylerin erselik çiçeklerinin olması durumu
latince - androdioecius
ingilizce - androdioecious
ginodioyik: Bir türdeki bazı bireylerin sadece dişi çiçeğinin olması, buna karşılık diğer bireylerin erselik çiçeklerinin olması durumu
latince - gynodioecius
ingilizce - gynodioecious
mahmuz: Çiçeğin bir parçasının (taç, çanak, taç yaprak ya da çanak yaprak) dönüşerek aldığı içi boş, uzun ve kese benzeri yapı
latince - calcar
ingilizce - spur
mahmuzlu: Çiçeğin bir parçasının mahmuz şeklini alması
latince - calcaratus
ingilizce - calcarate, spurred
maskeli: İki dudaklı çiçekte ve alt dudaktaki bir tümsek bölge ile çiçek ağzının kapalı olması; aslanağzı (Antirrhinum) çiçeği gibi
latince - personatus, ringens
ingilizce - personate, ringent
ibik: Bazı çiçek parçalarında oluşan düzensiz çıkıntılı ikincil yapı
latince - crista
ingilizce - crest
miğfer: Miğfer şeklini almış üst taç yaprak
eşanlamlısı - başlık
latince - galea
ingilizce - helmet
verimli: Üreme organlarının doğurgan olması
eşanlamlısı - doğurgan, fertil
latince - ertilis, fecundus
ingilizce - fertile
verimsiz: Üreme organlarının kısır olması
eşanlamlısı - kısır, infertil, siteril
latince - sterilis
ingilizce - infertile, sterile
poliniyum: Salepgiller (Orchidaceae) ailesinde çiçektozlarının taneler halinde dağılmayıp hepsinin bir arada kalmasıyla oluşan kütle
latince - pollinium
ingilizce - pollinium


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.