Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Çiçek ve Meyve Durumları
çiçek durumu: Bir gövde üzerinde bir veya daha çok çiçeğin diziliş ve kümelenme biçimi
eşanlamlısı - çiçek kurulu, çiçek kümesi, infiloresens
latince - inflorescentia
ingilizce - inflorescence
meyve durumu: Bir gövde üzerinde bir veya daha çok meyvanın diziliş ve kümelenme biçimi; çiçekdurumu ile yakından bağıntılıdır, meyva oluşumu sırasında çiçekdurumu az veya çok değişerek meyvadurumu?nu meydana getirir
eşanlamlısı - meyva kurulu, meyva kümesi, infuruktesens
latince - infructescentia
ingilizce - infructescence
çiçekdurumu sapı: Çiçekdurumunu taşıyan, bitki gövdesine bağlayan genellikle ince silindirik yapı
eşanlamlısı - pedünkül
latince - pedunculus
ingilizce - peduncle
tek çiçekli: Yapraklı gövdelerin ucunda tek bir veya yaprak koltuklarında çiçeklerin münferit olduğu durumlar
eşanlamlısı - soliter, münferit çiçekli
latince - solitarius, unicus, singularis
ingilizce - solitary, single-flowered
terminal çiçekli: Yapraklı veya yapraksız gövdelerin ucunda tek bir çiçeğin olduğu çiçekdurumu; örneğin kurtkulağı (Iris) ve lâle (Tulipa)
latince - flos solitarius terminalis
ingilizce - solitary terminal-flowered
yan çiçekli: Yaprak koltuklarında, gövde yanında çiçeklerin münferit olduğu çiçekdurumu; örneğin menekşe (Viola)
eşanlamlısı - lâteral çiçekli
latince - flos solitarius lateralis
ingilizce - axillary single-flowered
salkım çiçekdurumları: Ana gövdenin büyümesine devam ettiği çiçekdurumlarıdır
salkım: Ana gövdenin büyümesine devam ettiği ve gövde üzerindeki bıraktelerin koltuğundan dallanmamış saplı çiçeklerin çıktığı çiçekdurumu
eşanlamlısı - rasem
latince - racemus
ingilizce - raceme
salkımlı: Çiçekdurumlarının salkım halinde olduğu bitkilere denir
eşanlamlısı - rasemoz
latince - racemosus
ingilizce - racemose
şemsiye: Gövdenin ucunda tek bir noktadan çıkan eşit veya farklı boyda sapların ucunda çiçeklerin olması
latince - umbella
ingilizce - umbel
kol: Basit, bileşik ya da yalancı şemsiye çiçekdurumundaki her bir ana veya ikincil durumdaki kollar, çiçek sapları veya dallar
eşanlamlısı - ışın, ışıncık
latince - radius, radiolus
ingilizce - ray, raylet
başak: Ana gövdenin büyümesine devam ettiği, gövde üzerindeki bıraktelerin koltuğundan tamamen sapsız çiçeklerin çıkmasıyla meydana gelen çiçekdurumu
eşanlamlısı - sipika
latince - spicatus
ingilizce - spicate
tırtılsı: Ana gövdenin büyümesine devam ettiği ve gövdenin, esnek eğilip bükülebildiği başağa benzeyen çiçekdurumu
eşanlamlısı - kedicik, amentum
latince - amentum
ingilizce - catkin
koçan: Ana gövdenin büyümesine devam ettiği ve kalınlaşıp etlendiği bir başak çiçekdurumudur; yani bıraktelerin koltuğundan sapsız çiçekler çıkar; Yılanyastığıgillerdeki (Araceae) çiçekdurumu
eşanlamlısı - çomak çiçekdurumu, sıpadiks
latince - spadix
ingilizce - spadix
şemsiye: Bir gövdenin ucundaki çiçekdurumunun bir şemsiyeden meydana gelmes
eşanlamlısı - basit şemsiye, umbellât
latince - umbellatus
ingilizce - umbellate
yalancı şemsiye: Gövdeden farklı seviyelerden çıkan çiçeklerin, üst kısımda bir düzlem oluşturduğu çiçekdurumu; çiçeklerin sapları farklı uzunluktadır, öyle ki çiçekdurumu bir şemsiye gibi gözükür, ama çiçekler farklı noktadan çıktıkları için buna yalancı şemsiye denir
eşanlamlısı - korimb
latince - corymbus
ingilizce - corymb
yalancı şemsiyeli: Yalancı şemsiye çiçekdurumları olan
eşanlamlısı - korimboz
latince - corymbosus
ingilizce - corymbose
kapitulum: Gövdenin kalınlaşıp bir tabla halini aldığı ve tabla üzerinde çok sayıda sapsız çiçeğin bulunduğu çiçekdurumu
eşanlamlısı - kömeç, tepe, kelle
latince - capitulum
ingilizce - head
bileşik salkım: Çok sayıda çiçeğin ana eksene tekrar tekrar dallanmış saplarla bağlandığı çiçekdurumu
eşanlamlısı - panikula
latince - panicula
ingilizce - panicle
bileşik salkımlı: Çiçekdurumlarının bileşik salkım halinde olduğu bitkilere denir
eşanlamlısı - panikulat
latince - paniculatus
ingilizce - paniculate
bileşik şemsiyeli: Bir gövdenin ucundaki çiçekdurumunun ardarda veya üstüste dizilmiş birden çok şemsiyeden meydana gelmesi
eşanlamlısı - umbellulât
latince - umbellulatus
ingilizce - umbellulate
bileşik yalancışemsiye: Gövdeden çıkan yan dalların tekrar dallandığı yalancı şemsiye çiçekdurumu
eşanlamlısı - bileşik korimboz
latince - corymbus compositus
ingilizce - compound corymb
talkım çiçekdurumları: Ana gövdenin büyümesini durdurarak, çiçeklenmenin ikincil dallarla devam ettiği çiçekdurumlarıdır; büyümenin bir, iki veya çok yandalla devam ettiği biçimleri vardır
eşanlamlısı - talkım
latince - cyma
ingilizce - cyme
talkımlı: Çiçekdurumunun talkımlar halinde olduğu bitkiler
eşanlamlısı - kimoz, simöz
latince - cymosus
ingilizce - cymose
monokazyum: Büyümenin bir yan dalla devam ettiği talkım çiçekdurumları
latince - monochasium
ingilizce - monochasium
monokazyumlu: Monokazyum çiçekdurumu olan
latince - monochasial
ingilizce - monochasial
oraksı: Birbirini takip eden yandalların orak biçiminde yana doğru uzayan bir düzlem meydana getirdiği monokazyum çiçekdurumu
eşanlamlısı - direpanyum
latince - drepanium
ingilizce - drepanium
yelpazemsi: Birbirini takip eden yandalların almaşlı düzeninden ötürü yelpaze biçiminde bir düzlem meydana getirdiği monokazyum çiçekdurumu
eşanlamlısı - ripidyum
latince - rhipidium
ingilizce - rhipidium
akrepsi: Birbirini takip eden yandalların akrep kuyruğu gibi kıvrılarak oluşturduğu monokazyum çiçekdurumu
eşanlamlısı - akrepsi, sirsinat, zembereksi
latince - incinnus, scorpioideus, scorpioides
ingilizce - cincinnus, scorpioid
bostirik: Birbirini takip eden yandalların sürekli olarak bir yöne doğru yönelme-kıvrılma meydana getirdiği monokazyum çiçekdurumu
eşanlamlısı - helikoyit talkım, sarmal talkım
latince - bostryx
ingilizce - bostryx
dikazyum: Büyümenin iki yan dalla devam ettiği talkım çiçekdurumu
latince - dichasium
ingilizce - dichasium
polikazyum: Büyümenin çok yan dalla devam ettiği talkım çiçekdurumu
eşanlamlısı - pileyokazyum
latince - pleiochasium
ingilizce - pleiochasium
bardak: Sütleğengiller (Euphorbiaceae) ailesinde, bir sitamenden oluşan erkek çiçek ile iri yapılı ve saplı, genellikle üç odacıklı bir dişi çiçeğin oluşturduğu yapı
eşanlamlısı - siyatiyum
latince - cyathium
ingilizce - cyathium
bardaksı: Çiçekdurumunun bardaklardan oluşması
latince - cyathiformis
ingilizce - cyathiform
tirsus: Ana eksenin görünüşte salkım şeklinde olup buna ait dalların talkım biçimde olduğu birleşik çiçekdurumu
latince - thyrsus
ingilizce - thyrse
kozalak: Açıktohumlu bitkilerde genellikle odunsu yapıda olan çiçekdurumu
latince - strobilus
ingilizce - cone, strobile
merkezcil çiçeklenme: Çiçek açma sırasının aşağıdan yukarı, dıştan merkeze doğru olduğu çiçeklenme; önce dış kısımdaki çiçekler açar
latince - inflorescentia centripetala
ingilizce - centripetal inflorescence
merkezkaç çiçeklenme: Çiçek açma sırasının yukardan aşağı, merkezden dışa doğru olduğu çiçeklenme; merkezdeki çiçekler daha erken açar
latince - inflorescentia centrifuga
ingilizce - centrifugal inflorescence
başakçık: Buğdaygiller?de (Poaceae) çiçekdurumunun birimi: en altta iki dışkavuzun taşıdığı eksen üzerinde periyantı olmayan, bir veya çok çiçek bulunur; herbir çiçek dışardan iç kavuz, içerden kapçık ile örtülmüştür
latince - spicula
ingilizce - spikelet
çotanak: Kayıngiller (Fagaceae) ve Huşgiller`de (Betulaceae) meyvedurumu`nun özel adı


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.