Türkiye Florası

PROJE HAKKINDA ARAŞTIR ANAHTAR SİLSİLE HERBARYUM TERİMLER BİBLİYOĞRAFYA YAZIM KURALLARI

Terimler

 1. Betimleyici Sözcükler. Sıfatlar, Zarflar
 2. Organlar
  1. Kök
  2. Gövde
  3. Yaprak
  4. Çiçek ve Meyve Durumları
  5. Çiçek
  6. Meyve
  7. Tohum
  8. Tozlaşma
  9. Üreme
 3. Yaşam Ortamı ve Duruş
 4. Sınıflandırılamayanlar

Organlar / Gövde
ağaç kabuğu: Odunsu bitkilerde bütün dış dokuları kambiyum tabakasından oluşan, gövde dış katmanı
latince - cortex
ingilizce - bark
ağaç: Toprak üstünde kalın bir ana gövdesi (kütüğü) olan ve yukarısında çok dallanan bitkiler
latince - arbor
ingilizce - tree
çalı: Toprak seviyesinden itibaren birçok gövdesi bulunan, çok dallı, alçak boylu odunlu bitki
latince - frutex
ingilizce - bush, shrub
çatalsı: Genellikle ikiye çatallanarak gelişen
latince - dichotomus
ingilizce - dichotomous
çimensi: Buğdaygiller (Poaceae) ailesi üyelerine benzer gövdeli
latince - gramineus
ingilizce - grassy, grass-like
çubuksu: Çubuk gibi uzun ve ince olan gövdeli
latince - virgatus
ingilizce - virgate, twiggy
dal-diken: Küçük bir daldan türeyen, kısa sivri odunsu yapı, herhangi bir dalın üzerinden çıkan keskin, sivri, batıcı yapı
latince - aculeus
ingilizce - thorn, prickle
dal: Bitkinin yana doğru büyüme ekseni, büyüme eksenin yanlara doğru uzamış her bir parçası
latince - ramus
ingilizce - branch
dalcıklı: Dalcıkları olan bitkiler
latince - ramulosus
ingilizce - ramulose
dallı: Dalları olan bitkiler
latince - ramosus
ingilizce - ramose, ramous
diken: Bazı bitkilerin dal, yaprak, mevya gibi bölümlerinde bulunan sert, ucu sivri, batıcı çıkıntıların herbiri
latince - spina
ingilizce - spine
dört köşeli: Gövdesi dört köşeli olan bitkiler, örneğin Ballıbabagiller (Lamiaceae) ailesinin çoğu
latince - quadrangular
ingilizce - four-angled, tetragonal
düğüm: Bitki gövdelerinden yaprakların çıktığı düğüm yerleri; ağaçlarda, tomurcuğun sürgüne bağlandığı yer
latince - nodus
ingilizce - node
düğümlerarası: İki düğüm, nod arasındaki sürgün parçası
latince - internodium
ingilizce - internode
emergens: Epidermisin altındaki dokulardan kökenlenen çıkıntı veya uzantılar
latince - emergens
ingilizce - emergens
filiz: Tohumdan çıkan yeni uçlar, yeni çıkan sürgün
latince - turio
ingilizce - turion
gövde: Bitkinin dal, yaprak ve üreme organlarını taşıyan otsu veya odunsu organ
latince - caulis
ingilizce - stem
gövdeden çiçekli: Çiçekleri odunlu gövde veya yaşlı dallar üzerinde gelişen bitkiler, erguvan (Cercis siliquastrum) gibi
eşanlamlısı - kavlifilori
latince - cauliflorus
ingilizce - cauliflorous
gövdeli: Gövdesi olan bitkiler
latince - caulescence
ingilizce - caulescent
gövdesel: Gövde ile ilgili, gövdeye bağlı olan
eşanlamlısı - kaulin
latince - caulinus
ingilizce - cauline
gövdesiz: Gövdesi olmayan
eşanlamlısı - akaulesent
latince - acaulescens, acaulis
ingilizce - acaulescent, stemless
ince dal: Dallanma sistemindeki son bölünmede ortaya çıkan ince dallar
latince - ramulus
ingilizce - brachlet
kanatlı: Gövdesinde kanatlar olan bitki
latince - alatus
ingilizce - alate, winged
kökgövde: Odunlaşmış gövde, çokyıllık bitkilerde o yılın otsu sürgünlerini taşıyan odunlaşmış taban kısmı
latince - caudex
ingilizce - rootstock
kormus: Soğana benzeyen fakat yapı itibariyle ondan farklı olan şişkin toprak altı gövde metamorfozu; sert soğan; örn. Çiğdem?de (Crocus) olduğu gibi
latince - cormus
ingilizce - corm
köşeli: Gövdesi 5 veya daha fazla köşeli veya uzunluğuna çıkıntısı olan bitkiler
latince - angulatus
ingilizce - angular
kovucuk: Ağaçların yaşlı kabuklarının mantar dokusunda meydana gelen, mantar tabakası altındaki canlı hücrelerin hava ile gaz ve su buharı giriş-çıkışını sağlayan açıklıklar
eşanlamlısı - lentisel
latince - lenticella
ingilizce - lenticel
küçük çalı: Alçak boylu çalı
latince - fruticulus, frutescens, fruticans
ingilizce - fruticose, shrublet, bushy
kütikula: Epidermisin yüzeyindeki mumsu tabaka
latince - cuticula
ingilizce - cuticle
kütük: Ağaç gövdesi, odunsu bitkilerde gövde
latince - turuncus
ingilizce - trunk
odunlu: Gövdesinde odunlu dokular nedeniyle çalı veya ağaç biçiminde olan bitkiler
latince - lignosus, ligneus
ingilizce - ligneous
odunsu: Toprak yüzeyinde alt kısımlar odunlu ve devamlı canlı, üst kısımları ise otsu olan, her yer yıl ölüp yeniden sürgün veren bitkiler
eşanlamlısı - yarı çalı
latince - suffrutescens, suffruticosus
ingilizce - suffrutescent, suffruticose
otsu: Gövdesi odunlaşmamış yumuşak dokulu bitkiler
latince - herbaceus
ingilizce - herbaceous
öz: Gövdenin veya dalın ortasındaki yumuşak kısım
latince - medulla
ingilizce - pith
rizom: Taşıdığı tomurcuk, pulsu yaprak ve düğümler ile kökten kolayca ayrılan toprak altı gövdesi
eşanlamlısı - köksap
latince - rhizoma
ingilizce - rhizome
rizomlu: Toprak altında yatay olarak gelişen rizom gövdeli
eşanlamlısı - köksaplı
latince - rhizomatosus
ingilizce - rhizomatous
sarmaşık: Tırmanıcı, sülük, ek kök gibi organların yardımıyla tutunarak ya da bitkiye veya bir nesneye sarılarak tırmanan otsu ya da odunsu bitkiler
latince - scandens
ingilizce - clambering, climbing, trailing
sitolon: Toprak üzerinde uzanan ve düğümlerinden köklenerek yeni bitkiler veren sürünücü gövde
latince - stolonis
ingilizce - stolon, runner
sitolonlu: Sitolon gövdeleri olan
latince - stoloniformis
ingilizce - stoloniform
sobol: Gövdenin toprak altında kalan sürünücü tabanı
latince - sobolis
ingilizce - sobol, sobole
sobollu: Sobol gövdeleri olan bitki, örneğin kasnak meşesi (Quercus vulcanica)
latince - soboliformis
ingilizce - soboliferous
soğan: Yaprakları etli ve çok sıkı dizilişli toprakaltı gövdesi
latince - bulbus
ingilizce - bulb
soğancık: Toprakaltı soğanlarında veya gövdelerde oluşan yavru soğanlar
eşanlamlısı - küçük soğan, yavru soğan
latince - bulbulis, bulbulus
ingilizce - bulblet, bulbil
sürgün: Vejetatif ve üretken veya her iki organı birden taşıyan bitki kısmıdır
eşanlamlısı - körpe dal, filiz
latince - ramunculus
ingilizce - shoot, twig
tomurcuk pulu: Tomurcukların en dış kısmında bulunan, siklerankima dokusu fazla miktarda bulunması ve reçineli olması sebebiyle dışarıdan gelen tehlikelere karşı tomurcuğu koruyan yapılar
latince - perula
ingilizce - bud-scale, perule
tomurcuk: Yaprakları bir biri üzerine sıkıca kapanmış ve düğümarası uzamamış embiryonik sürgün
eşanlamlısı - gemma
latince - gemma
ingilizce - bud
toprak altında: Gövdeleri toprak altında olan
latince - subterraneus, hipogaeus
ingilizce - subterranean, subterraneous
üç köşeli: Gövdesi üç köşeli olan bitkiler; örneğin Hasırotugiller (Cyperaceae) ailesinin çoğu
latince - tres-angulatus
ingilizce - three-angled
yapraksı gövde: Yaprak şeklini almış gövde ya da dal, yassılaşarak bir aya şeklini ve görevini almış olan, metamorfoza uğramış dal; kuşkonmaz (Asparagus) ve tavşanmemesindeki (Ruscus) gibi
latince - cladodium, phyllocladium
ingilizce - cladote, phylloclade
yapraksız: Yaprağı olmayan bitki
latince - aphyllus
ingilizce - aphyllous
yumru: Depo yapmak üzere şişkinleşmiş toprak altı gövde metamorfozu
eşanlamlısı - tüber
latince - tuber
ingilizce - tuber
yumrulu: Yumrulu gövdeleri olan bitki; papatesteki (Solanum tuberosum) gibi
latince - tuberifer
ingilizce - tuberous


ANASAYFA          İLETİŞİM          KAYNAKÇA          SAYFADA HATA BİLDİR


                 
 

Elektronik Türkiye Florası Projesi ANG Vakfı tarafından desteklenmektedir.